PRO ČLENY

- ubytování (Accommodation)

08

Ubytování v krásném Májině údolí je vhodné pro návštěvníky se zájmem o přírodu a včely. Pokoje ani chaty nepronajímáme jednotlivě, pouze uzavřeným skupinám (lze pronajmout pokoje jako celek, chaty jako celek, pokoje a chaty jako celek). V objektu Májina údolí je stále přítomna rodina správce a včelaře, dále několik koček a psů, kolem stavení se pohybují včely, motýli, čmeláci, slepice, krocani, kozy a obyvatelé divoké přírody jako bobři, žáby, vosy, různí ptáci a brouci atd. Trávu sekáme maximálně 2x do roka. V ubytovacích ani společenských prostorách není televize. Wifi je zdarma.

A. Pokoje s příslušenstvím v hlavní budově na samostatném patře

Kapacita: maximálně 7 osob, tři jednolůžkové pokoje a dva dvoulůžkové pokoje
Celková cena: 4100 Kč/1 noc (znamená to při plně obsazené kapacitě 586 Kč za osobu a noc)
Minimální doba ubytování: 2 noci, v červenci a srpnu 6 nocí (od neděle do soboty)
Stravování: dle domluvy

Ve většině pokojů jsou masivní palandy, v jednom jednolůžkovém pokoji je masivní postel. Každý pokoj má kvalitní matrace a lůžkoviny z přírodních materiálů, koupelnu (sprchový kout, záchod), k výbavě patří ručníky a fén. Všechny pokoje se nacházejí na jednom patře, na kterém je zdarma k dispozici snídaňová kuchyňka se základním kuchyňským vybavením a malou chladničkou, kuchyňku lze využít i jako společenskou místnost.

B. Chaty v přírodě u hlavní budovy

Kapacita: maximálně 20 osob
Cena: 3200 Kč/1 noc (tzn. při plně obsazené kapacitě je cena 160 Kč na osobu a noc)
Minimální doba ubytování: 2 noci, v červenci a srpnu 6 nocí (od neděle do soboty)
Stravování: dle domluvy

Čtyři hezké prostorné dřevěné chaty v Májině údolí každá s kapacitou 5 osob jsou vybaveny palandami s nafukavacími matracemi a posezením. Umývárny a záchody jsou k dispozici v hlavní budově cca 30 metrů od chat.

Dodatečné služby:

V rámci pobytu můžete absolvovat cca devadesátiminutovou prohlídku včelína a parku včelařsky významných rostlin – zdarma.

Velká plně vybavená kuchyň s dvěma myčkami, pračkou a sušičkou, velká společenská a přednášková místnost s projekcí na velké plátno a krbem, krytá terasa – za poplatek 2000 Kč/den.

Možno domluvit jógové protažení – poplatek 900 Kč/1 hodina max. 6 účastníků

Grill a opékací tyčky na buřtíky k táboráku – zdarma.

Výlety do okolí. Autem, na kole i pěšky můžete z Májina údolí vyrazit na zajímavá místa:

 • Nádherná Mariánská Týnice.
 • Ohromující Plaský klášter s několika zajímavými expozicemi.
 • Velmi zábavné menší ZOO v Plasích, kde si v průběhu prohlídky můžete zahrát i minigolf.
 • Koupání nabízí rybník Vožehák s velice čistou, ale studenou vodou – asi 500 metrů chůze od Májina údolí.
 • Rybník pro rekreační a sportovní rybolov „chyť a pusť.
 • Kozí farma, kde můžete nakoupit vynikající kozí sýry.
 • Malebné cyklotrasy Baroko I-III.
 • Pohledné zříceniny hradů Krakovec, Krašov.
 • Pěkný barokní zámek v Manětíně s krásnou zahradou.
 • Muzeum Evarda Beneše v Kožlanech.
 • Muzeum každodennosti v Chříči.

Pro další informace mejlujte na radka@majabee.cz nebo volejte 731 440 599

areal-logo
04
05
07
12
13

 

Kde nás najdete:

Kožlany č. p. 48, okres Plzeň sever

Accommodation in the beautiful Maya Valley is suitable for visitors interested in nature and bees. We do not rent rooms or cottages individually, only to closed groups (it is possible to rent rooms as a whole, cottages as a whole, rooms and cottages as a whole). In the building of May Valley, there is always present family of manager and beekeeper, as well as several cats and dogs, around the house are moving bees, butterflies, bumble bees, hens, turkeys, goats and wildlife inhabitants such as beavers, frogs, wasps, various birds and beetles etc. We cut the grass at most twice a year. There is no TV in the accommodation or public areas. Wifi is for free.

A. Rooms in the main building on a separate floor

Capacity: maximum 7 persons, three single rooms and two double rooms, all with shower and toilet
Total price: 4100 CZK / 1 night (i.e. with fully occupied capacity the price per person per night is 586 CZK)
Minimum stay: 2 nights, in July and August 6 nights (Sunday to Saturday)
Catering: by agreement

In most rooms there are massive bunk beds, in one single room there is a massive bed. Each room has quality mattresses and bedding made of natural materials, a bathroom (shower, toilet), towels and hairdryer. All rooms are located on one floor, where is available free breakfast kitchen with basic equipment and small refrigerator, the kitchen can also be used as a common room.

B. Cottages in the nature near the main building

Capacity: maximum 20 persons
Price: 3200 CZK / 1 night (i.e. with fully occupied capacity the price per person per night is 160 CZK)
Minimum stay: 2 nights, in July and August 6 nights (Sunday to Saturday)
Catering: by agreement

Four pretty spacious wooden cottages in the Maya Valley, each with a capacity of 5 people, are equipped with bunk beds with air mattresses and a seating area. Washrooms and toilets are available in the main building about 30 meters from the cottages.

Additional services:

During your stay you can take a ninety-minute tour of the Bee house and the park of Bee plants – free of charge.

Large fully equipped kitchen with two dishwasher, washer and dryer, large lounge and lecture room with large screen projection and fireplace, covered terrace – for a fee 2000 CZK / day.

Yoga stretching possible – fee 900 CZK / 1 hour max. 6 participants

Grill and sausages sticks for campfires – free of charge.

Trips to the surroundings. By car, bike or on foot, you can set out to interesting places:

 • Beautiful Marianska Tynice.
 • Stunning Plasy Monastery with several interesting exhibitions.
 • Very fun smaller zoo in Plasy, where during the tour you can play mini golf.
 • Swimming offers pond Vozehak with very clean but cold water – about 500 meters walk from Maya Valley.
 • Pond for recreational and sport fishing „catch and let go".
 • Goat farm where you can buy delicious goat cheeses.
 • Picturesque bike routes Baroque I-III.
 • Nice ruins of Krakovec and Krašov castles.
 • Nice baroque chateau in Manetin with beautiful garden.
 • Evard Benes Museum in Kozlany.
 • Museum of everyday life in Chric.

For further information please e-mail to radka@majabee.cz or call (+420) 731 440 599

 

Where to find us:

Kožlany No. 48, District Pilsen – North